Podmienky spolupráce

Každá zásobovaná škola/predškolské zariadenie sa zaväzuje dodržiavať Podmienky spolupráce pri realizácii projektu „školský program“:
 • škola/predškolské zariadenie má povinnosť zabezpečiť trvalé umiestnenie informačného plagátu na viditeľnom mieste pri hlavnom vchode do budovy školy propagujúcom zapojenie školy do „školského programu“ a miesto distribúcie v prípade výdajného okienka v šk. jedálni označiť formou plagátika (na stiahnutie);

 • škola/predškolské zariadenie má povinnosť zabezpečiť pre žiakov/deti v príslušnom školskom roku vzdelávaciu aktivitu súvisiacu s cieľom „školského programu“ v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania, ktorej stručný popis tejto činnosti uvedie v Čestnom vyhlásení školy (Časť B Príloha 3)
 • povinne uvádzať v jedálnom lístku informáciu: Mlieko a mliečne výrobky „školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie;
 • mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc, nebude používať pri príprave jedál v škole/predškolskom zariadení, ale môže žiakom v rámci „školského programu“ distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované mliečne výrobky sa žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania;
 • mlieko a mliečne výrobky dodávané v rámci “školského programu” sa NESMÚ DOCHUCOVAŤ!
 • bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov a menný zoznam žiakov zúčastnených v „školskom programe“.Za účelom vedenia evidencie „školského programu“ spoločnosť Organika s.r.o. sprístupnila škole na svojom webovom sídle www.organika.sk elektronickú evidenciu;
 • údaj o celkovom počte žiakov, ktorý škola uvedie v Čestnom vyhlásení školy (Časť B Príloha 3) zostáva pre školský rok nemenný;
 • mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc na ich dodávanie a distribúciu, sú určené len na spotrebu detí a žiakov v školských zariadeniach a to iba v dňoch školského vyučovania;
 • neprekročí maximálnu dennú dávku na ktorú sa poskytuje pomoc max.0,25 litra mlieka alebo jeden kus mliečneho výrobku na jedného žiaka a jeden vyučovací deň;
 • škola/predškolské zariadenie nebude súbežne odoberať výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, od viacerých dodávateľov;
 • škola sa zaväzuje dodané mlieko a mliečne výrobky uskladňovať, expedovať a predávať v súlade s platnými právnymi normami, pričom pri predaji neprekročí najvyššiu úhradu platenú žiakom stanovenú nariadením vlády v platnom znení;
 • škola/predškolské zariadenie strpí kontrolu a poskytne všetku potrebnú súčinnosť orgánom kontroly;
 • škola/predškolské zariadenie berie na vedomie, že mlieko sa môže prenášať výlučne v rámci obdobia z mesiaca do mesiaca, no z obdobia do obdobia nie;
 • škola/predškolské zariadenie berie na vedomie, že žiadosť o poskytnutie pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúre sa podáva spätne, pričom obdobia poskytnutia pomoci sú rozdelené nasledovne:
  I. obdobie: 01. september – 31. december
  II. obdobie: 01. január – 31. marec
  III. obdobie: 01. apríl – 30. jún
  a v tejto súvislosti sa zaväzuje, že riadne a včas vykoná všetky potrebné
  úkony požadované právnymi predpismi;
 • povinnosťou školy je písomne oznámiť spoločnosti Organika s.r.o každú zmenu údajov. Taktiež, ak sa v školskej jedálni stravujú žiaci z viacerých škôl, spoločnosť Organika s.r.o uzavrie zmluvu s každým subjektom samostatne;