Legislatíva

 • Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013) v znení
  • nariadenia Rady (EÚ) 2016/591 z 15. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 103, 19. 4. 2016),
  • nariadenia Rady (EÚ) 2016/795 z 11. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
  • nariadenia Rady (EÚ) 2016/1042 z 24. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2016),
  • nariadenia Rady (EÚ) 2016/2145 z 1. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 333, 8. 12. 2016),
  • nariadenia Rady (EÚ) 2018/147 z 29. januára 2018 (Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2018),
  • nariadenia Rady (EÚ) 2018/1554 z 15. októbra 2018 (Ú. v. EÚ L 261, 18. 10. 2018).
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č.1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
  • nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
  • nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L135, 24. 5. 2016),
  • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19.7. 2016),
  • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7.2016),
  • nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12.2017).
 • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1.2017).
 • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1.2017).
 • NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v platnom znení (ďalej len „NV“ č. 200/2019 Z. z.“).
 • NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 320/2023 Z. z. z 26.júla 2023, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2017 Z.z.“).
 • ZÁKON č. 152/1995 Zb. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Zb.“).
 • ZÁKON č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).